История


През 1911 г. с указ № 26 е утвърден приетия от 14-то народно събрание Закон за продаване на някои държавни гори в Станимъшка околия. С този закон на населението на с.Гела е дадена възможност да закупят гори срещу един златен лев на декар.

На 03.05.1921 г. /стар стил/ в с.Гела се образува Горско производително сдружение „Ела 2001” с цел – задружното им стопанисване. Във всеки ревир собствеността е в идеални и реални граници. В периода 1921 -1949 година кооперацията успешно развива горскостопанска, дървопреработвателна и търговска дейност. След 1949 г. горите стопанисвани от кооперацията са национализирани. Тя остава и съществува само с търговската си дейност. Собствеността на горите е възстановена през 2000 г.

Стопанисването на същите започва през 2001 г. Целите, които кооперацията осъществява са:
•    Опазване на биологичното разнообразие;
•    Максимално производство на дървесина;
•    Повишаване на устойчивостта на насажденията;
•    Подобряване на почвоохранните и противоерозионни функции;
•    Създаване на насаждения, осигуряващи оптимални рекреационни функции.

ГПК „Ела 2001”  стопанисва 20 000 дка гори.

Релефът е типичен панински и притежава характерните геоморфоложки особености на Западни Родопи – голяма надморска височина /средна 1600 м/, високи била и дълбоко вкопани долини.

Почти цялата територия на кооперацията е покрита с иглолистни гори. Основни дървесни видове са обикновен смърч / Picea abies/ - 83 %, бял бор /Pinus sylvestris/ - 16.5 %, обикновена ела /Abies alba/ - 0.5 %, малък процент бук /Fagus sylvatica/, бреза /Betula pendula/ и др.

85 % от горите изпълняват важни защитни функции – рекреационни, водоохранни, противоерозионни и др.

В ГПК ”Ела 2001” се срещат редица застрашени изчезващи и ендемични видове. От представителите на флората това са: Родопската горска майка /Lathrea rodopea/, преходната морава /Pyrola media/, сърцелистния тайник /Listea cordata/;  от фауната: кафява мечка /Ursus arctos/, видра /Lutra lutra/, горски бекас /Scolopax rusticola/, глухар /Trao urogalkus/ и др. Наред с тях в региона се срещат още вълк /Canis lupus/, дива котка /Files silvestris/, лисица /Vulpes vulpes/, благороден елен /Crvus elaphus/, сърна /Capreolus capreolus/, дива свиня /Sus scrofa/, язовец /Meles meles/, кълвачи, различни грабливи прици и др.

Бурно 11-часово събрание на горската и потребителна кооперация в село Гела показа желание за обявената през 2010 г. защитена зона "Натура-2000" да се използва за устойчиво развитие на горските екосистеми и семейния селски туризъм. В пренията за подмяна на цялата кооперативна управа не бе пощаден и досегашният председател - член на ръководството на ЦКС. Новоизбраният председател, който ще отговаря за 20 000 дка защитени гори на 1000 кооперативни собственици, е Стойчо Пищалов.

Пищалов обяви в кооперативната програма за развитието на екотуризъм чрез малкия кооп хотел в Гела. Всеки първи уикенд през август на връх Свети Илия над родопското село се провежда пищен събор с гайди.