Дърводобив


Обла дървесина, добита в горите стопанисвани от кооперацията може да се закупи след предварително заявяване при следните условия – франко временен склад

Дърводобив е промишлена дейност, представляваща рязане, влачене, обработка на място и товарене на дървета и дънери в камиони или коли с цел транспортиране.

В горското стопанство терминът дърводобив понякога се използва в тесен смисъл на думата като местене на дървен материал някъде извън гората, обикновено в дъскорезници или склад за дървен материал. Въпреки това, в обща употреба, терминът може да се използва за обозначаване на дейности в горското стопанство.

Незаконната сеч се отнася до това, което в горското стопанство може да се нарече кражба на дървен материал, към нея спадат също прибирането на отсечени дървета, транспортиране и покупката или продажбата на дървен материал в нарушение на законите. Самата процедура за дърводобив може да бъде незаконна, включително чрез използване на корупция, за да се получи достъп до горите, например извличане без писмено разрешение от защитената зона и рязане на защитени видове или пък добив на дървен материал в повече от договорените граници.